Spustiť navigáciu do hotela
Rezervovať online Kúpiť darček Rezervovať stôl
Booking
9.2Na základe
362 hodnotení
9.5Výnimočný personál

Ubytovací poriadok

HOTEL ENCHANTÉ ****
Škultétyho 15, 080 01 Prešov

1. Hotel môže ubytovať len hosťa, ktorý sa riadne prihlási. Za tým účelom predloží návštevník pracovníkovi na recepcii hotela svoj osobný doklad o totožnosti, identifikačnú kartu (občiansky preukaz) alebo platný cestovný pas. Pracovník recepcie hosťovi vydá hneď pri nástupe ubytovací preukaz a prístupovú kartu 

2. Používanie hotela je povolené len osobám, ktoré nie sú postihnuté infekčnými ochoreniami.

3. Hotel môže v osobitných prípadoch ponúknuť hosťovi aj iné ako dohodnuté ubytovanie, pokiaľ sa podstatne nelíši od už potvrdenej objednávky.

4. Ubytovacie zariadenie podľa osobitných predpisov (§51 Poštového poriadku) prijíma zásielky adresované ubytovaným hosťom alebo hosťom, ktorí majú ubytovacie služby objednané. Tieto zásielky sú povinné doručiť adresátom a ak to nie je možné, vrátiť ich späť.

5. Hotel zabezpečí pri ochorení alebo zranení hosťa poskytnutie lekárskej pomoci, príp. prevoz do nemocnice.

6. Hotel poskytuje ubytovaným hosťom služby v rozsahu určenom vyhláškou č. 419/2001 MH SR, ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení.

7. Hosť používa izbu po dobu, ktorú dohodol s hotelom pri príchode.

8. Neubytovaný hosť je povinný nahlásiť svoju návštevu na recepcii hotela. Návštevy v hotelových  izbách sú povolené od 8.00 do 22.00 hodiny.

9. Hosť vyúčtuje svoj pobyt  pri príchode/odchode na recepcii hotela. Hosť sa odhlási z pobytu najneskôr do 10.00 hod v deň odchodu, v tej istej dobe uvoľní izbu. Ak hosť tak neurobí v určenej dobe môže mu hotel účtovať pobyt aj nasledujúci deň.

10. Hosť má nárok na izbu od 14.00. Ak sa ubytuje pred 7.00 hodinou rannou, uhradí cenu za ubytovanie za celú predchádzajúcu noc.

11. V izbe alebo spoločenských priestoroch hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia hotela premiestňovať zariadenie, vykonávať opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej siete alebo inej inštalácie.

12. V objekte hotela, osobitne v izbách nie je hosťom povolené používať vlastné elektrické spotrebiče, s výnimkou elektrických spotrebičov slúžiacich na osobnú hygienu hosťa (holiace, príp. masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.).

13. Hosť je povinný pri odchode z izby uzatvoriť vodovodné uzávery, vypnúť v izbe a priľahlých priestoroch elektrické osvetlenie a ďalšie spotrebiče (rádio, televízor a pod.) a uzatvoriť dvere. Po ukončení pobytu, v deň odchodu pri odhlásení sa z hotela, odovzdá hosť magnetickú kartu na recepcii.

14. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené nechať deti do 10 rokov bez dozoru dospelých osôb v izbe a ostaných spoločenských priestoroch hotela.

15. Hosťovi nie je dovolené brať na izbu športové náradie a predmety, pre ktoré je na úschovu vyhradené miesto.

16. Na úschovu cenných vecí slúžia hosťom trezory, ktoré sa nachádzajú na každej izbe.

17. Hotel zodpovedá podľa občianskeho zákonníka $ 758 a ustanovenia $ 433 za veci vnesené hosťom do hotela, rovnako za škodu na odložených veciach, pokiaľ tieto veci boli uložené na miest pre to vyhradené alebo tam, kde sa obvykle ukladajú. Za peniaze a cenné veci zodpovedá hotel len vtedy, ak ich prevzal do úschovy oproti vydanému potvrdeniu o prijatí podľa $ 434 občianskeho zákonníka.

18. V čase od 22.00 do 6.00 hodiny je hosť povinných dodržať nočný kľud.

19. V hoteli je na viditeľnom mieste vyvesený požiarny poriadok – hosti sú povinní riadiť sa ním počas pobytu.

20. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch hotela. V hotelových izbách a spoločenských priestoroch hotela platí prísny zákaz fajčenia. Hotel je oprávnený účtovať sumu 50,- EUR za porušenie tohto zákazu.

21. Reklamačný poriadok je k dispozícii na recepcii hotela a izbách hotela.

22. Za škody spôsobené na majetku hotela zodpovedá hosť podľa platných právnych predpisov.

23. Hosť je povinný podať na recepcii hotela informáciu o odchode na individuálnu túru a zapísať sa do knihy vychádzok a túr.

24. Klienti smú s vozidlami parkovať len na vyhradených miestach.

25. Za ubytovacie a ostané služby je hosť povinný platiť ceny vopred dohodnuté pri nástupe na pobyt. Účet je splatný pri predložení hosťovi.

26. Sťažnosti hosťa a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti hotela prijíma recepcia hotela.

27. Psy a iné zvieratá môžu byť ubytované podľa osobitných predpisov. Cena za umiestnenie zvierat sa účtuje na základe dohodnutej ceny. Na ubytovanie zvierat sa vzťahujú nasledovné opatrenia: – nie je dovolené, aby zvieratá boli v hotelových priestoroch, vrátane hotelovej izby, ponechané bez dozoru ubytovaného hosťa (majiteľa alebo doprevádzajúcej osoby), – zvieratá sa nesmú nechať odpočívať – ležať na lôžku alebo ostatnom zariadení, ktoré slúži na odpočinok hosťa. Nie je dovolené používať vane, sprchy, alebo umývadlá na kúpanie a umývanie zvierat, – na kŕmenie psov a iných zvierat nesmie byť použitý inventár, ktorý slúži na prípravu a podávanie pokrmu hosťom, – zodpovednosť za škody spôsobené zvieraťom na majetku hotela nesie hosť alebo majiteľ zvieraťa.

28. Ubytovaný hosť je povinný dodržiavať ustanovenia ubytovacieho poriadku. V prípade, že ho poruší hrubým spôsobom, hotel podľa $ 759 ods. 2 občianskeho zákonníka môže od zmluvy o ubytovacích službách odstúpiť ešte pred uplynutím dohodnutého času.

V Prešove, dňa 01.01.2018

Najvýhodnejšia cena dňa

100 € izba / noc
Príchod
24.
Máj
2024
Odchod
25.
Máj
2024

Kontaktný formulár

Odoslať

Rezervuj priamo - Book direct

Pri online rezervácií priamo na našom webe rezervujete najvýhodnejšie.

Wellness štúdio OTVORENÉ

Važení hostia naše wellness štúdio je po mimoriadnej situácii opäť otvorené. Tešíme sa na vašu návštevu.

 

Viac info

Hotel aj reštaurácia otvorená!

Vychutnajte si špeciality nášho šéfkuchára a oddýchnite si v našom hoteli. 

Viac info
Prehliadaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookies.
Viac informácii o cookies.
SÚHLASÍM